2020.gads

Apraksts

Darba uzdevums un specifikācija:

1) Saskaņā ar SIA  “VILKME” 29.06.2020. tehniskajiem noteikumiem pretendentiem jāizstrādā 2 (divi) lietus ūdens kanalizācijas būvprojekti un jāsaskaņo ar atbildīgajām iestādēm:

  • Objekta adrese: Stāvlaukums (kadastra nr. 8084 0007 0008) starp mājām Priedes 1 un Priedes Silakrogā, Ropažu novadā.
  • Objekta adrese: Stāvlaukums (kadastra nr. 8084 0007 0008) starp mājām Priedes 3 un Priedes 4,  Silakrogā, Ropažu novadā.

2) Līguma izpildes termiņš 80 kalendāra dienas no līguma noslēgšanas dienas.

3) Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 30. jūlijs, plkst. 14:00,

4) Piedāvājumu iesniegšanas veids: elektroniski uz e-pastu iepirkumi@ropazi.lv vai nogādājot papīra formā pašvaldībā Sporta ielā 1, Ropaži, Ropažu novads, LV-2135.

5) Pretendenta izvēles kritērijs: zemākā kopējā pakalpojuma cena bez PVN.

6) Finanšu piedāvājums jāiesniedz aizpildot Finanšu piedāvājuma veidlapu.

7) Ar piedāvājuma iesniegšanas brīdi, pretendents apliecina, ka pretendents pilnībā iepazinies ar darba apjomu un piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto pakalpojumu izpildi.

8) Kontaktpersona: Ropažu novada pašvaldības izpilddirektore. Signe Grūbe, tālr. 26676888, e-pasts: signe.grube@ropazi.lv.

9) Izpildītājam jānodrošina aktuāla topogrāfija un ģeoloģiskā izpēte infiltrācijas laukiem.

10) Izpildītājam jāparedz meža atmežošana gan viena, gan otra stāvlaukuma LŪK izbūvei.

 TEHNISKIE NOTEIKUMI_Priedes1_ Priedes2   TOPOGRĀFISKĀ KARTE_Priede1_Preides2

TEHNISKIE NOTEIKUMI_Priedes3_ Priedes4  TOPOGRĀFISKĀ KARTE_Priede3_Preides4

Informācija

Pasūtītājs Ropažu novada pašvaldība
Priekšmets Par lietus ūdens kanalizācijas būvprojektu izstrādi_PRECIZĒTS
ID Nr. 29
Paziņojuma datums 15.07.2020
Iesniegšanas datums 30.07.2020
Statuss Noslēdzies
Uzvarētājs SIA “BALTS UN MELNS”

Dokumenti

Darba uzdevums un specifikācija_PRECIZĒTA
.docx
17.07.2020
Datora versija