Veidlapas

VEIDLAPAS

 

Iesniegums būvatļaujas termiņa pagarināšanai

Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, apliecinājuma kartē, paskaidrojuma rakstā

Iesniegums par izmaiņām būvatļaujā, kad mainās būvniecības procesa dalībnieki

Iesniegums par izziņas izsniegšanu par jaunbūves/ būves tiesisko statusu

Iesniegums par izziņas izsniegšanu par būves neesību apvidū

Iesniegums par izmaiņu būvprojekta saskaņošanu

Iesniegums par elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projekta izskatīšanu, akceptēšanu

Iesniegums būvniecības ieceres publiskas apspriešanas materiālu saskaņošanai

Iesniegums par būves vai tās daļas pieņemšanu ekspluatācijā

Iesniegums par hidrotehniskās un meliorācijas būvjes pieņemšanu ekspluatācijā

Iesniegums par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā

Iesniegums par atļauju izstrādāt zemes ierīcības projektu

Iesniegums par būvvaldes arhīva rīcībā esošo lietu atlasīšanu, kopiju izsniegšanu

Iesniegums atmežošanas kompensācijas aprēķina pieprasījumam

Iesniegums brīvā formā

Lietas apliecinājuma ieraksts

 

VISPĀRĪGIE BŪVNOTEIKUMI

Ministru kabineta noteikumi Nr.500Rīgā 2014.gada 19.augustā (prot. Nr.44 52.§), izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktu

Atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 2.8. punktā norādītajam būvētājs ir fiziska persona – zemes vai būves īpašnieks Būvniecības likuma izpratnē, kas speciālajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos savām vajadzībām pats organizē būvdarbus, piedalās tajos un uzņemas būvdarbu vadītāja pienākumus.

 

ĒKU BŪVNOTEIKUMI 

Ministru kabineta noteikumi Nr.529Rīgā 2014.gada 2.septembrī (prot. Nr.46 32.§), izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 1.punktu

IECERE
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai
Paskaidrojuma raksts ēkas vai telpu grupas lietošanas veida maiņai bez pārbūves
Būvniecības iesniegums
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu
Ēkas fasādes apliecinājuma karte
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai

 BŪVDARBU PABEIGŠANA

Paskaidrojuma raksts II daļa. Būvdarbu pabeigšana 
Paskaidrojuma raksts ēkas nojaukšanai II daļa. Būvdarbu pabeigšana
Apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai bez/ar lietošanas veida maiņu II daļa. Būvdarbu pabeigšana
Ēkas fasādes apliecinājuma karte II daļa. Būvdarbu pabeigšana
Paskaidrojuma raksts ēkas konservācijai II daļa. Būvdarbu pabeigšana
Apliecinājums par ēkas vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
Apliecinājums par ēkas nojaukšanu

 

ELEKTROENERĢIJAS RAŽOŠANAS, PĀRVADES UN SADALES BŪVJU BŪVNOTEIKUMI

Ministru kabineta noteikumi Nr.573Rīgā 2014.gada 30.septembrī (prot. Nr.51 4.§), Izdoti saskaņā ar Enerģētikas likuma 76.panta otro daļu un Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas  2.punktu un otrās daļas 5.punktu un 14.panta septīto daļu

 

Paziņojums par būvniecību
Iesniegums par atsevišķu koku nociršanu
IECERE
Būvniecības ieceres iesniegums
Paskaidrojuma raksts
Apliecinājuma karte

BŪVDARBU PABEIGŠANA

Paskaidrojuma raksts II daļa. Būvdarbu pabeigšana 
Apliecinājuma karte II daļa. Būvdarbu pabeigšana
Apliecinājums par energoapgādes būvobjekta gatavību ekspluatācijai

 

ATSEVIŠĶU INŽENIERBŪVJU BŪVNOTEIKUMI

Ministru kabineta noteikumi Nr. 253, Rīgā 2017. gada 9. maijā (prot. Nr. 23 3. §), Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktu un otrās daļas 5., 7. un 10. punktu

 

IECERE
Paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai
Apliecinājuma karte
Būvniecības iesniegums
BŪVDARBU PABEIGŠANA
Paskaidrojuma raksts II daļa. Būvdarbu pabeigšana 
Paskaidrojuma raksts inženierbūves konservācijai II daļa. Būvdarbu pabeigšana
Apliecinājuma karte II daļa. Būvdarbu pabeigšana
Apliecinājums par inženierbūves gatavību ekspluatācijai
Apliecinājums par inženierbūves nojaukšanu

 

HIDROTEHNISKO UN MELIORĀCIJAS BŪVJU BŪVNOTEIKUMI

Ministru kabineta noteikumi Nr.550Rīgā 2014.gada 16.septembrī (prot. Nr.49 4.§), izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 6.punktu

IECERE
Paskaidrojuma raksts 1.grupas būvei
Būvniecības iesniegums
Paskaidrojuma raksts būves konservācijai
BŪVDARBU PABEIGŠANA
Paskaidrojuma raksts II daļa 1.grupas būvei. Būvdarbu pabeigšana 
Paskaidrojuma raksts būves konservācijai II daļa. Būvdarbu pabeigšana
Apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai vai būves nojaukšanu

 

ELEKTRONISKO SAKARU TĪKLU IERĪKOŠANAS, BŪVNIECĪBAS UN UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA  

Ministru kabineta noteikumi Nr.501Rīgā, 2014. gada 19. augustā (prot. Nr.44 53.§), izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 4. punktu un Elektronisko sakaru likuma 16.panta pirmo daļu

IECERE
Elektronisko sakaru tīkla būvniecības ieceres iesniegums

BŪVDARBU PABEIGŠANA

Apliecinājums par elektronisko sakaru tīkla būves gatavību ekspluatācijai

 

AUTOCEĻU UN IELU BŪVNOTEIKUMI 

Ministru kabineta noteikumi Nr.633Rīgā, 2014.gada 14.oktobrī (prot. Nr.55 38.§), izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktu un otrās daļas 2.punktu

IECERE
Paskaidrojuma raksts
Būvniecības iesniegums
Apliecinājuma karte

BŪVDARBU PABEIGŠANA

Apliecinājums par būves vai tās daļas gatavību ekspluatācijai
Paskaidrojuma raksts II. Būvdarbu pabeigšana 
Apliecinājuma karte II daļa. Būvdarbu pabeigšana

 

Datora versija