Ropažu pagasta Būvvalde

Pirms nekustamā īpašuma iegādes Ropažu pagasta teritorijā, lūdzam vērsties  Būvvaldē, lai noskaidrotu nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas un apbūves iespējas.

Vēršam uzmanību, ka līdz jauna novada teritorijas plānojuma apstiprināšanai, joprojām spēkā ir 2006. gadā apstiprinātais Ropažu novada teritorijas plānojums 2006.–2018. gadam ar 2009. gada grozījumiem. 

Būvniecības nozares tiesiskais pamats ir Būvniecības likums, kurā noteiktas būvniecības dalībnieku savstarpējās attiecības, viņu tiesības, pienākumi būvniecības procesā,   atbildība par būvniecības rezultātā tapušo būvi, kā arī valsts un pašvaldību, to institūciju kompetenci būvniecības jomā.

Būvniecības procesuālo kārtību regulē Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

Būvniecības regulējošo normatīvo aktu sarakstu var iepazīties Ekonimikas ministrijas tīmekļavietnē 

Informācija par par būvniecības procesu Ropažu pagasta administratīvajā teritorijā pieejama:

 Tekstuālā informācija

 Ģeotelpiskā informācija

Būvvalde

Ropažu pagasta Būvvalde ir pašvaldības struktūrvienība, kas pārzina, kontrolē būvniecību un ar to saistītos jautājumus Ropažu pagasta administratīvajā teritorijā.

Būvvaldes uzdevums ir koordinēt būvniecību un pārraudzīt būvniecības procesus, ievērojot teritorijas plānošanas, sociālās un ekonomiskās prasības, vides aizsardzības, kultūrvēstures pieminekļu aizsardzības un vides vizuālās kvalitātes prasības.

Būvvaldes darbība ir vērsta uz līdzsvarotas vides veidošanu, būvniecības stratēģijas izstrādāšanu, realizāciju un kontroli Ropažu pagasta teritorijā, vadoties no pašvaldības teritorijas attīstības plāna, teritorijas plānojuma, detālplānojumiem un būvniecību regulējošo normatīvajiem aktiem.

Būvvaldes speciālisti sniedz konsultācijas par arhitektūras, plānošanas, zemes ierīcības, būvniecības un vizuālā noformējuma jautājumiem Ropažu novada administratīvajā teritorijā.

Ropažu pagasta Būvvalde atrodas Ropažu Kultūras un izglītības centra ēkā 2. stāvā , Sporta ielā 2, Ropažos.

Ropažu pagasta Būvvalde klientu apkalpošanu klātienē veic tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Apmeklējums iepriekš jāpiesaka un jāsaskaņo, zvanot uz Ropažu pagasta Būvvaldi tel. 67918221, epasts: ropazu.buvvalde@ropazi.lv, apmeklētāju pieņemšanas dienās: pirmdienās no 9:00 līdz 18:00, ceturtdienās no 9:00 līdz 19:00 (pusdienas pārtraukums no 13:00 – 14:00).     

Būvvaldes darbalaiks un apmeklētāju pieņemšanas laiks :

Darba laiks:

Pirmdien     9:00–13:00 13:30–19:00
Otrdien        8:30–13:00 13:30–17:00
Trešdien      8:30–13:00 13:30–17:00
Ceturtdien  8:30–13:00 13:30–18:00
Piektdien     8:30–14:00 (bez pusdienu pārtraukuma)

Apmeklētāju pieņemšana:

Pirmdiena: 9:00-13:00;14:00-18:30
Ceturtdiena: 9:00-13:00; 14:00-17:30

Pieņemšanu citā dienā lūgums saskaņot iepriekš.

 

 

 

 

56.975071,24.638658
Datora versija