Ropažu pagasta attīstība

Ropažu novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija 2021. - 2027. gadam

Ropažu novada Sporta un aktīvās atpūtas stratēģija
.docx
11.06.2021

Izglītības attīstības stratēģija

Ropažu novada Izglītības attīstības stratēģija 2016. - 2021. gadam
.pdf
03.05.2016

Ropažu pilskalnu kultūrvēsturiskā ansambļa attīstības stratēģija

Ropažu pilskalnu kultūrvēsturiskā ansambļa attīstības stratēģija
.pdf
22.12.2016

Ropažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Ropažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. - 2030.
.pdf
19.12.2015
Ropažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030. gadam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskats
.pdf
19.12.2015
Pārskats par Ropažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013. - 2030. gadam izstrādi
.pdf
19.12.2015
Informatīvais ziņojums par Ropažu novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2013. - 2030. gadam pieņemšanu
.pdf
19.12.2015

Ropažu novada Attīstības programma

Ropažu novada Attīstības programmas 2013.-2021. gadam Rīcības plāna grozījumi. Apstiprināti 2021. gada 26. maija domes sēdē
.pdf
27.05.2021
Ropažu novada Attīstības programmas 2013.-2021. gadam Investīciju plāna grozījumi. Apstiprināti 2021. gada 26. maija domes sēdē
.pdf
27.05.2021
Ropažu novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam Rīcības plāna grozījumi. Apstiprināti Ropažu novada domes 2020.gada 29.aprīļa sēdē
.pdf
11.05.2020
Ropažu novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam Investīciju plāna grozījumi. Apstiprināti Ropažu novada domes 2020.gada 29. aprīļa sēdē
.pdf
11.05.2020
Ropažu novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam Rīcības plāna grozījumi
.docx
10.05.2020
Ropažu novada Attīstības programmas 2013.-2021.gadam Investīciju plāna grozījumi
.docx
10.05.2020
Izraksts no Ropažu novada domes sēdes protokola Nr.3 (2018. gada 28.februārī) 12.§ Par Ropažu novada Attīstības programmas 2013.-2019.gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna grozījumiem
.pdf
13.03.2018
Ropažu novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam Investīciju plāna grozījumi (apstiprināti ar RND 2018. gada 28. februāra sēdes lēnumu Nr. 3, 12 &)
.pdf
13.03.2018
Ropažu novada Attīstības programmas 2013.-2019. gadam Rīcības plāna grozījumi (apstiprināti ar RND 2018. gada 28. februāra sēdes lēnumu Nr. 3, 12 &)
.pdf
13.03.2018
Ropažu novada Attīstības programmas 2013. - 2019. gadam Rīcības plāna un Investīciju plāna grozījumi
.pdf
03.03.2016
(Apstiprināti Ropažu novada domes 26.03.2014 domes sēdē, protokols Nr. 5, 3 &)
Ropažu novada domes 24.04.2013. g. sēdes lēmums "Par Ropažu novada Attīstības programmas 2013. - 2019. gadam apstiprināšanu galīgajā redakcijā".
.pdf
19.12.2015
Pārskats par Ropažu novada Attīstības programmas 2013. - 2019. gadam izstrādi
.pdf
19.12.2015
Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam
.pdf
19.12.2015
Ropažu novada Attīstības programmas 2013. - 2020. gadam 1. redakcija
.pdf
19.12.2015
Lēmums par Ropažu novada attīstības programmas 2013. - 2020. gadam 1. redakcijas apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai
.pdf
19.12.2015
2012. gada 11. decembra Ropažu novada domes ārkārtas sēdes protokola izraksts.
Iedzīvotāju aptaujas Ropažu novada Attīstības programmas 2013 - 2020. gadam izstrādei rezultāti
.pdf
19.12.2015
Lēmums par attīstības programmas apstiprināšanu
.pdf
19.12.2015
2004. gada 24. novembra Ropažu pagasta padomes sēdes protokola izraksts.
Ropažu pagasta attīstības programma
.pdf
19.12.2015
Programma apstiprināta Ropažu pagasta padomes 2004. gada 24. novembra sēdē nr. 11.
Ropažu novada Attīstības programmas 2013. - 2019. gadam Investīciju plāna grozījumi (apstiprināti 24.02.2016. domes sēdē)
.pdf
03.03.2016
Ropažu novada Attīstības programmas 2013. - 2019. gadam Rīcību plāna grozījumi (apstiprināti 24.02.2016. domes sēdē)
.pdf
03.03.2016

Ropažu novada teritorijas plānojums

Lēmums par teritorijas plānojuma apstiprināšanu
.pdf
19.12.2015
2006. gada 22. februāra Ropažu novada domes sēdes protokola izraksts.
2009. gada 25. marta Ropažu novada saistošie noteikumi nr. 7
.doc
19.12.2015
«Par Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu un Ropažu novada pašvaldības saistošo noteikumu nr. 7 apstiprināšanu».
2009. gada 25. marta Ropažu novada saistošie noteikumi nr. 10
.doc
19.12.2015
«Par grozījumiem Ropažu novada pašvaldības 2009. gada 25. marta saistošajos noteikumos nr. 7. «Par Ropažu novada teritorijas plānojuma grozījumu apstiprināšanu».
Paskaidrojuma raksts
.pdf
19.12.2015
Ropažu novada teritorijas plānojums 2006.–2018. gadam ar 2009. gada grozījumiem. I sējums. Paskaidrojuma raksts.
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
.pdf
19.12.2015
Ropažu novada teritorijas plānojums 2006.–2018. gadam ar 2009. gada grozījumiem. III sējums. Ropažu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Kartes

Vienkāršota topogrāfiskā karte
.pdf
19.12.2015
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana
.pdf
19.12.2015
Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana. Ciemi.
.pdf
19.12.2015
Pārskats par teritorijas plānojuma izstrādi
.pdf
19.12.2015
Ropažu novada teritorijas plānojums 2006.–2018. gadam ar 2009. gada grozījumiem. IV sējums. Pārskats par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi.

Ropažu novada civilās aizsardzības plāns

Siguldas sadarbības teritorijas civilās aizsardzības plāns
.docx
12.05.2021
1. Daļa
.pdf
19.12.2015
2. Daļa
.pdf
19.12.2015

Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora Latvijā informācija par gāzes pārvadu

Informācija par pārvades gāzesvadu un to objektu aizsargjoslām, saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargjoslās
.pdf
04.01.2019
Informācija iedzīvotājiem par rīcību iespējamās pārvades gāzesvada avārijas gadījumā un veicamajiem aizsardzības pasākumiem
.pdf
04.01.2019
Datora versija