Apsaimniekošana Ropažu pagastā

Apsaimniekošana Ropažu pagastā

Kontakti

67901050

SIA “VILKME”­­­­­­­­­­­­­­

Reģ.nr.40103073411

Norēķinukonti:
LV27UNLA0001001609515;UNLALV2X;
LV13HABA0551022486614; HABALV22
LV14PARX0015147770001; PARXLV22

 • Kontaktinformācija +371 67901050, vilkme@vilkme.lv
 • Grāmatvedes kontakttālrunis +371 667901051, gramatvediba@vilkme.lv
 • Informācija par rēķiniem: rekini@vilkme.lv, tel. + 371 26322737, + 371 67901051,
 • Līgumu slēgšana ar iedzīvotājiem un juridiskām personām par atkritumu izvešanu – tel. +371 27850625.

 

Darba laiks

Ar 2021.gada 1.martu tiek mainīts VILKME, SIA darba laiks:

 • Pirmdien 08:30 - 18:30 (pārtraukums 12:00-13:00)
 • Otrdien 08:00 - 17:00 (pārtraukums 12:00-12:30)
 • Trešdien 08:30 - 17:00 (pārtraukums 12:00-12:30)
 • Ceturtdien 08:00 - 17:00 (pārtraukums 12:00-12:30)
 • Piektdien 08:00-14:00 (bez pusdienu pārtraukuma)

 

Aicinām iedzīvotājus par maksājumiem norēķināties kasē:  

 • SIA “Vilkme” birojā, Silakrogā, Priedes 4 – 57

vai

 •  Izmantojot internetbankas pakalpojumus.
 • Maksājot Latvijas pasta nodaļās (komisijas maksa pa pakalpojumu 3,50);
 • Visu veikalu “Maxima” kasēs, skenējot svītrkodu rēķinos. Svītrkods rēķinos būs ievietots sākot ar 2020.gada jūniju. (komisijas maksa par pakalpojumu 0,50);

No 2020.gada 1.februāra Ropažu novada teritorijā ir viena kapitālsabiedrība  - SIA Vilkme. Kapitālsabiedrības pienākums ir nodrošināt Ropažu novadā daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu, siltumapgādes nodrošināšanu, atkritumu apsaimniekošanu, ūdens sistēmas apsaimniekošanu, ceļu uzturēšanu un dažāda veida remontdarbus.

SIA Vilkmes jaunā struktūra un atbildīgās personas:

 

Atklāta konkursa rezultātā par SIA Vilkme valdes locekli tika izvirzīta un līgums tika noslēgts ar Sigitu Čudari.

Tehniskā daļa -  nodrošina un koordinē siltumapgādes, ūdenssaimniecības un kanalizācijas darbus Ropažu novada teritorijā.

 • Kontaktinformācija - Guntis Gasons  T: +371 29294730; e-pasts: guntis.gasons@vilkme.lv

Namu apsaimniekošanas daļa – pienākumos ir nodrošināt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu, veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu, veikt sanitāro apkopi, organizēt, pārraudzīt un plānot pārvaldīšanas darbu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Kontaktinformācija - 

 • Namu pārvaldnieka pienākumu izpildītājs -  Agris Holšteins T: 27011565; e-pasts agris.holsteins@vilkme.lv
 • Ēku pārzinis Muceniekos, Silakrogā -  Andris Smidrovskis T: +371 28391210
 • Ēku pārzinis Zaķumuižā Agris Holšteins T: +371 27011565
 • Ēku pārzinis Ropažos, Tumšupē, Augšciemā un Kākciemā  -  Andris Ezertēvs T: +371 20221748.

Transporta, remonta un labiekārtošanas daļa –  atbild par Ropažu novada publiskās teritorijas sakopšanu, atkritumu apsaimniekošanu un ceļa tīkla uzturēšanu.

Kapu apsaimniekošana - veic Ropažu kapu apsaimniekošanu un uzturēšanu, kapavietu ierādīšanu un reģistrēšanu.

 • Kapu pārzine Ropažu kapos - Daiga Bērziņa, T:+371 20017980, daiga.berzina@vilkme.lv

 

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošana

Ūdens skaitītāju rādījumu nodošana no katra mēneša 28.datuma līdz 1.datumam (ieskaitot).

 

Ceļu apsaimniekošana Ropažu novadā

 

Gada griezumā pašvaldības ceļi tiek tīrīti atbilstoši visā valstī noteiktajām prasībām, kas atrunātas MK noteikumos par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli. Ropažu novada pašvaldībai piederošo ielu un ceļu sarakstu var atrast šeit.

Prioritāri tiek uzturēti tie novada galvenie ceļi un ielas, pa kurām pārvietojas sabiedriskais transports un skolēnu autobuss, kā arī stāvlaukumi pie skolām un bērnudārziem.

Iedzīvotāji nepieciešamības gadījumā var sazināties ar pašvaldību, lai sniegtu informāciju par pašvaldības ielu vai ceļu posmiem, kuri nav attīrīti vai nepieciešami ceļa atjaunošanas darbi.

Iesniegums pašvaldībai

Privātīpašnieku ievērībai!

Ņemot vērā, ka pašvaldība budžeta līdzekļus drīkst izlietot tikai savu ielu un ceļu uzturēšanai, tad servitūtu un privāto ceļu tīrīšana paliek pašu īpašnieku ziņā. Tāpēc par privāto ceļu tīrīšanu iedzīvotājiem pašiem personīgi jāvienojas ar RN kapitālsabiedrību SIA Vilkmi.

 

Atkritumu apsaimniekošana Ropažu novadā

 

Ropažu novadā atkritumu izvešanu nodrošina SIA Vilkme:

Sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un kontroli savā administratīvajā teritorijā, saskaņā ar Atkritumu pārvaldīšanas likumu, organizē pašvaldība. Pašvaldība arī izdod Nr.6 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Ropažu novadā” , kuri ir spēkā ar 2011.gada 20.aprīli saistošus noteikumus, kas reglamentē sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un pārvadāšanu.

SIA  "Vilkme"  slēdz līgumus ar iedzīvotājiem, organizācijām un iestādēm par atkritumu izvešanu. Par līgumu slēgšanu lūdzam vērsties SIA „Vilkme”.

SIA „Vilkme” sadarbībā ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru ir īstenojusi projektu „Dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešana Ropažu novadā”. SIA  „Vilkme” aicina rūpēties par dabu un šķirot atkritumus otrreizējai pārstrādei, tāpēc šobrīd iedzīvotājiem ir pieejami šķiroto atkritumu konteineri visos Ropažu novada lielciemos, arī Zaķumuižā. 

 

 Šķiroto atkritumu pieņemšanas punkts Ropažu novadā

 

Šķiroto atkritumu pieņemšanas punkts ir ierīkots ar Ropažu novada pašvaldības un  RNP kapitālsabiedrība SIA “Vilkme” atbalstu.  Laukums iekārtots ar mērķi – dod novada iedzīvotājiem iespēju nodot šķirotos atkritumus, kurus līdz šim novadā nebija iespējams nodot, kā arī veicināt un motivēt  novada iedzīvotājus šķirot otrreiz pārstrādājamus atkritumus, tādā veidā samazinot poligonā deponēto atkritumu daudzumu, kas negatīvi ietekmē gan vidi, gan cilvēku veselību.

Iepriekš sašķirotos atkritumus iedzīvotāji ar savu transportu paši nogādā uz šķirošanas punktu - "Tauri", Zaķumuiža, Ropažu novads, LV 2133.

Darba laiks atkritumu pieņemšanas punktā:

 • Otrdienās  no plkst.10:00 līdz 17:00

 • Ceturtdienās no 10:00 līdz 17:00

 • Sestdienās no plkts.10:00 līdz 14:00

Kontakttālrunis -  +371 29 55 11 80 laukums, +371 27 85 06 25 birojs.

Kādus atšķirotos atkritumus pieņem:

Bezmaksas nododamās frakcijas -

 • Kartona, papīra iepakojumu - gofra kartons, kartona/papīra kastes un kārbas saplacinātā veidā, sulas un piena tetrapakas. Pirms izmešanas jāizskalo!
 • Makulatūru - avīzes, žurnāli, grāmatas.
 • Stikla pudeles – baltas un krāsainas krāsas stikla burkas, pudeles. Pirms izmešanas jāizskalo no ēdienu un dzērienu paliekām!
 • Plastmasas kannas - Piemēram: A/M vējstiklu mazgāšanas šķidruma iepakojums; tehnisko eļļu iepakojums; mazgāšanas/ķīmijas līdzekļu pudeles/kanniņas; piena kanniņas; jogurta pudeles; matu šampūnu un balzamu iepakojums; šķidro ziepju iepakojums; pārtikas piedevu kannas.
 • PET pudeles - plastmasas (PET) dzērienu pudeles (saplacinātas)
 • Polietilēna iepakojumu (plēves)
 • Metāls - konservu kārbas, skārda bundžas, metāla vāciņi un citi metāla iepakojumi un sakausējumi (varš, bronza, misiņš, alumīnijs, svins, cinks, čuguns, tērauds, alva, jaukti metāli).
 • Bioloģiskie atkritumi – lapas, zari utt
 • Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi;
 • Baterijas un akumulatorus.

Maksas nododamās frakcijas un to izmaksas

NB! Izmaksas apstiprinātas līdz šī gada augustam.

 

 
 

Datora versija