Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā izstrādes uzsākšanu

pirms nedēļas
Paziņojums par detālplānojuma zemes vienībai Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā izstrādes uzsākšanu
Ropažu novada dome 2021.gada 1.maija sēdē pieņēma lēmumu Nr.22 „Par detālplānojuma zemes vienībai Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.10,22.§). Ar lēmumu var iepazīties domes mājas lapā www.ropazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Ropažu novada dome 2021.gada 1.septembra sēdē pieņēma lēmumu Nr.22 „Par detālplānojuma zemes vienībai Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.10,22.§). Ar lēmumu var iepazīties domes mājas lapā www.ropazi.lv un valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  www.geolatvija.lv.

Garkalnes novada teritorijas plānojumā 2013.-2024. gadam ar 2015.gada grozījumiem zemes vienības Baložu prospektā 31 lielākajai daļai noteikts atļautais izmantošanas veids -Jaukta centra apbūves teritorija (JC), pārējā daļā – Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) un Transporta infrastruktūras teritorija (TR).

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir detalizēt zemes vienības Baložu prospektā 31, Berģos, Garkalnes pagastā, Ropažu novadā, kadastra apzīmējums 8060-006-0631, platība 2.08 ha sadales nosacījumus, izmantošanas iespējas un apgrūtinājumus.

Lokālplānojuma izstrādes ierosinātājs – zemes vienības īpašnieks.

Rakstiskus ierosinājumus detālplānojuma izstrādei līdz šī gada 30.oktobrim var iesniegt :

  •    portālā  www.geolatvija.lv
  •    elektroniski parakstītus, sūtot uz e-pastu novada.dome@ropazi.lv vai dome@garkalne.lv
  •    nosūtot pa pastu Ropažu novada domei Institūta iela 1a, Ulbroka, Stopiņu pagasts, Ropažu
  •    novads, LV-2130
  •    ievietojot vēstuli korespondences tvertnē pašvaldības ēkas foajē Brīvības gatvē 455, Rīga

Informācijai tālrunis būvvaldē 67800915.

          

Datora versija