Atbalsta personāls

Ropažu vidusskolas Atbalsta centrs

 

Atbalsta centrs Ropažu vidusskolā tika izveidots, lai veiksmīgāk un efektīvāk tiktu ralizēti izglītības mērķi un palīdzētu katram izglītojamajam saņemt veselības stāvoklim atbilstošu izglītību.

Atbalsta centra speciālisti nodrošina konsultatīvu un metodisku atbalstu skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi un mācīšanās grūtības, kā arī viņu vecākiem, bāriņtiesas ieceltajiem aizbildņiem vai aizgādņiem un pedagogiem.

Speciālistu darba laiki

Speciālais pedagogs

J.Āboltiņa

Pirmdiena – Piektdiena

8.00 – 16.30

Konsultācijas un tikšanās ar vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Tālr. +371 23372441

Izglītības psihologs

E.Šneidere

Otrdiena

9.00 – 17.00

Konsultācijas un tikšanās ar vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās.
Skolotājs logopēds A.Kukule

Pirmdiena – piektdiena

8.00 – 16.30

Konsultācijas un tikšanās ar vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Skolotāja palīgi

M.Biksa

 

S.Mulere

Pirmdiena – ceturtdiena

8.00 – 17.00

 

Pirmdiena – Piektdiena

8.30 – 15.00

Sniedz atbalstu izglītojamajiem 1.-4.klasēs pēc noteikta grafika

 

Speciālais pedagogs

Izvērtē izglītojamo mācīšanās grūtības un speciālās vajadzības, iesaka atbilstošākos palīdzības veidus. Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā. Konsultē pedagogus un vecākus par specifiskiem mācīšanās traucējumiem un palīdzības iespējām.

 

Sociālais pedagogs

Iepazīstas ar ģimeņu sociālajiem apstākļiem, vēro tos. Prognozē iespējamās grūtības mācībās un saskarsmē nelabvēlīgu sociālo apstākļu gadījumā, plāno nepieciešamo atbalstu situācijas uzlabošanai. Konsultē skolotājus, izglītojamos un viņu vecākus bērnu tiesību aizsardzības un sociālās palīdzības jautājumos.

 

Izglītības psihologs

Veic nepieciešamo diagnostiku. Palīdz izglītojamam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai, sniedz atzinumus par atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar grūtībām mācībās un speciālajām vajadzībām. Konsultē pedagogus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības traucējumu risināšanā.

 

Skolotājs logopēds

Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju. Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā un pārbaudes darbos izglītojamiem ar speciālam vajadzībām.

 

Skolotāja palīgs

Sadarbībā ar Atbalsta centra speciālistiem, palīdz izglītojamiem ar mācīšanās grūtībām un speciālajām vajadzībām apgūt izglītības programmā paredzēto mācību saturu mācību stundu laikā un individuālajās nodarbībās.

Datora versija