Ropažu vidusskola

Ropažu vidusskola

Kontakti

+371 27796571

Direktors: 26163265

Skolas lietvede: 27796571

e-pasts: lietvediba@ropazuvsk.lv

 

Skolas dežurants: +371 27796571

Tālrunis +371 67918207, Fakss: +371 67918487

 

Skolas vīzija:

Ropažu vidusskola ir izglītības iestāde, kurā tiek veidota droša un izaugsmei labvēlīga vide, sniegta kvalitatīva izglītība atbilstoši ikviena spēju un talantu attīstībai, tiek stiprināta skolēna valstiskā un novada identitāte.

Skolas darbības prioritātes:

 • Profesionāla un koleģiāla sadarbība pedagogu kolektīvā, informācijas apmaiņas pilnveide, skolas pozitīva publicitāte
 • Patriotiskā audzināšana – piederības izjūta skolai, novadam, valstij, skolotāju un skolēnu kopīga pasākumu rīkošana un iesaistīšanās tajos, skolēnu līdzatbildības audzināšana
 • Izglītības kvalitātes līmeņa paaugstināšana – vienotas prasības, radošs un daudzveidīgs mācību process

Darba uzdevumi:

 • sākumskolā un pamatskolā patiesi īstenot iekļaujošās izglītības principus (atjaunotais atbalsta centrs, skolotājs stundā), turpināt dalījumu grupās angļu valodā un matemātikā
 • vidusskolā uzsvars uz patstāvīgu izzinošu darbību, nestandarta situācijām, pētījumiem un projektiem mācību procesā
 • īstenot karjeras atbalsta pasākumus visās klašu grupās
 • turpināt attīstīt starppriekšmetu saikni (skolotāju sadarbību) ikdienas mācību procesā un dažādos pasākumos
 • EKO ikdienā – nemēslo, ne tikai ēd atbildīgi, bet atbildīgi izturies arī pret vidi, sevi un citiem

Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā un audzinošā darbība.

Ropažu vidusskola 2016./2017. mācību gadā īsteno divas izglītības programmas: pamatizglītības programmu (21011111) un vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena programmu (31011011).

Papildus fakultatīvi apgūst:

 • angļu valodu 1. un 2. klasē;
 • krievu valodu 5. klasē.

Sākumskolas posmā skolēni apgūst pētnieciskā darba un publiskās uzstāšanās pamatus. Pamatskolas posmā pētnieciskā darbība tiek attīstīta mācību priekšmetu, īpaši dabaszinātņu, stundās. Savukārt vidusskolēni izstrādā individuālos pētnieciskos darbus, kas palīdz sekmīgi turpināt patstāvīgas studijas augstskolās.

Trešo klašu skolēni šajā mācību gadā īsteno projektu „Sporto visa klase”, kas paredz 5 sporta nodarbības nedēļā.

kultūras izglītībā:

 • 1.—3. kl. ansamblis,
 • 4.—9. kl. koris,
 • teātra pulciņš (1.—4. kl.) ,
 • bērnu mākslas studija (1.—9. kl.),
 • rokdarbu pulciņš (4.—9. kl.),
 • mozaīkas pulciņš (1.—4. un 5.—12. kl.),
 • tautas deju kolektīvs “Pūpolītis” (1.—2. un 3.—4. kl.);

vides izglītībā:

 • EKO padome (4.—12. kl.),
 • dabaszinību pulciņš (4.-9. kl.);

sportā:

 • aktīvais tūrisms (5.—7. kl.),
 • loku šaušana (7.—12. kl.),
 • kustības priekam un veselībai (1.-4. kl.),
 • volejbols (4.-12. kl.),
 • vieglatlētika,
 • karatē,
 • teniss,
 • futbols.

Skolēniem ir iespēja apmeklēt arī Ropažu Mūzikas un mākslas skolu “Rodenpois” un Jaunsardzes nodarbības.

Ropažu vidusskolas 1.-6. klašu izglītojamajiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties pagarinātās dienas grupu nodarbībās no plkst. 7.00 līdz pirmās stundas sākumam un pēcpusdienā līdz plkst. 19.00. Nodarbību laikā skolēniem tiek sniegts atbalsts mājas darbu izpildē, skolēni dodas pastaigās, gatavojas konkursiem, spēlējas un radoši darbojas.

Vidusskolēniem iespēja saņemt stipendiju atbilstīgi stipendiju nolikumam par labām un teicamām sekmēm, kā arī aktīvu iesaistīšanās skolas un ārpusskolas pasākumos.

         Ēdināšana

Brīvpusdienas:

 • 1.—4. kl. skolēniem (valsts apmaksātas);
 • daudzbērnu un sociāli maznodrošinātām ģimenēm (pamatojoties uz Ropažu novada domes 26.03.2014. sēdes lēmumu Nr.34, prot. Nr.5, saistošie not. Nr.2).

Ropažu vidusskola, Ropažu KIC, Ropažu Sporta centrs 2016./2017. mācību gadā piedāvā apmeklēt šādus interešu izglītības pulciņus

56.974736,24.635631

Dokumenti

Ropažu vidusskolas darbības pārskats 2016./2017. mācību gadā
.pdf
30.08.2017
Datora versija