Ekoskolas gada tēma

08.09.2019
Ekoskolas gada tēma

Ekoskolas mērķi:

• Izmantot PII apkārtni kā mācību vietu un iedvesmotāju.

• Paredzēt vietu bērnu āra aktivitātēm.

• Izglītot bērnus par sugām, kurām PII apkārtne ir dzīves vide.

• Veidot PII apkārtni kā estētisku vērtību un atpūtas vietu.

• Veidot PII vidi tā, lai tā uzlabotu bērnu fizisko un garīgo labsajūtu.

Mācību satura uzdevumi:

• Rosināt apzināt apkārtni, dzīvo dabu, būtnes un objektus tajā, notiekošos procesus, to cēloņus    un likumsakarības, nozīmi un aizsardzības nepieciešamību.

• Veicināt vienkāršu priekšstatu par iestādes fizisko, psiholoģisko un sociālo vidi, iesaistoties  tās   novērtēšanā.

• Rosināt saskatīt nekārtības vidē un novērst tās.

Datora versija