PII”Annele” sasniedzamie rezultāti tēmā “Enerģija” 2018./19.mg.

10.07.2019
SR Laiks Atbildīgais Rīcības
Koplietojamās telpās , kabinetos un grupu telpās elektrība ir izslēgta vienmēr gaišajā diennakts laikā un , ja telpā nav cilvēku. Līdz 1.aprīlim Vietniece saimn.jaut. un bērnu ekopadomes audzēkņi. Atgādņu atjaunošana, regulāri iknedēļas reidi ( “Enerģijas detektīvi”), reidu rezultātu apkopošana un  paziņošana, salīdzināšana,atbildīgāko grupu , kabinetu apsveikšana perioda beigās.
Siltuma regulēšana radiatoros tiek veikta atbilstoši laika apstākļiem. Bērni ievēro noteikumu, ka radiatoros siltumu regulē pieaugušie. Līdz 1.maijam

Vad.vietn.saimn.jomā,

, gr.sk., kabinetu cilvēki

Atgādņu “Radiatoros siltumu regulē skolotāja!” izveide un izvietošana.Noteikumu uzturēšana, reidi, rezultātu paziņošana, apkopošana. Atbildīgāko grupu, kabinetu apsveikšana perioda beigās.
Bērni ir guvuši priekšstatus par enerģiju, enerģijas saistību ar vides problēmām,  zina nosaukt vismaz trīs enerģijas veidus( saule, vējš, ūdens,  bioenerģija, cilvēka darbība) . Māc.gada laikā Grupu skolotājas, Ekokoordinators

Sākotnējā aptauja “Kas ir enerģija?”Filmu skatīšanā, stāstu, pasaku par sadzīvi  lasīšana, eksperimenti ,kuros var novērot enerģijas izpausmi,pētījumi.Aptauja bērniem māc g. beigās

“Ko tu zini par enerģiju?”

 

Bērni būs apzinājuši elektroierīču daudzveidību , to nozīmi cilvēka dzīves uzlabošanā un apguvuši vienkāršus soļus enerģijas taupīšanā. Māc.gada laikā Grupu sk., ekokoordinators Pētījumi  sadarbībā ar ģimeni, taupīšanas padomu izzināšana, vizuālā materiāla gatavošana vecākiem.
Vecāki un darbinieki būs izpratuši enerģijas ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām.

Māc.g.laikā

Aptauja –aprīļa beigās.

Ekopadome

Sākotnējā izpratnes aptauja vecākiem un darbiniekiem.

Informācija mājas lapā, bērnudārzā pie ekosienas u.c., padomu grāmatiņa enerģijas taupīšanā un rīcībām vides piesārņojuma  un klimata pārmaiņu mazināšanai. Aptauja vecākiem un darbiniekiem m.g.beigās.

Datora versija