Dokumenti

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība
.pdf
23.09.2020
Kārtība, kādā izglītības iestāde informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi
.pdf
10.09.2020
Attiecas uz 5/6 gadīgo obligātās apmācības kavēšanu
Personu datu aizsardzības politika
.pdf
31.08.2020
Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības
.pdf
31.08.2020
.pdf
03.06.2020
Iekšējās kārtības noteikumi vasarā no 1.06.2020.
PII ”Annele” Pašnovērtējuma ziņojums 2019./2020. m.g.
.pdf
13.10.2020
Par PII "Anneli"
.pdf
15.07.2019
PII "Annele" nolikums
.pdf
01.10.2020
Pieteikums uz vietu pirmsskolā
.pdf
15.07.2019
https://www.epakalpojumi.lv/ https://ropazi.lv/file/get/?f=/uploads/SN%20Pirmskolas%20rinda.pdf
Iekšējās kārtības noteikumi izglītojamajiem
.docx
15.07.2019
Drošības noteikumi izglītojamajiem
.docx
15.07.2019
Uzvedības noteikumi
.doc
15.07.2019
Apģērbs
.pdf
15.07.2019
Rīcība gadījumos, kad bērnam konstatētas infekcijas
.pdf
15.07.2019
Ekoskolas sertifikāts
.pdf
15.07.2019
Kārtība kādā nodrošināma bērnu drošība pirmsskolā
.pdf
15.07.2019
Apmeklētāju uzturēšanās kārtība
.pdf
15.07.2019
Iesniegumu un apmeklētāju pieņemšanas kārtība
.pdf
15.07.2019
Kārtība, kādā izglītības iestāde informē par neattaisnotiem kavējumiem
.pdf
15.07.2019
Jaunās uztura normas
.pdf
15.07.2019
Datora versija