Pirmsskolas izglītības iestāde «Annele»

Pirmsskolas izglītības iestāde «Annele»

Kontakti

+371 67918446

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:

 Vadītājas p.i.  Anda Kalniņa

e-pasti: anda.kalnina@ropazi.lv

             pii_annele@ropazi.lv

tālr. 26112402

Pieņemšanas laiks:  Pirmdienās 15.00-18.30

(citās darba dienās saskaņojams pa tālruni vai e-pastu)

 Vietnieks saimniecības jaut.  Iveta Gundare

e-pasts: iveta.gundare@ropazi.lv

tālr. 26483028

Pieņemšanas laiks: Ceturtdienās 14.00-18.00

(citās darba dienās saskaņojams pa tālruni vai e-pastu)

Vietn. izglītības jaut. p. i. Daiga Hercberga

e-pasts: daiga.hercberga@ropazi.lv

tālr. 26375445

Pieņemšanas laiks:  Trešdienās 14.00-18.00

(citās darba dienās saskaņojams pa tālruni vai e-pastu)

Lietvede Kristīne Liepiņa

e-pasts pii_annele@ropazi.lv

tālr.28313366

Pieņemšanas laiks  Otrdienās 14.00-18.00

(citās darba dienās saskaņojams pa tālruni vai epastu)

Darba laiks

 Darba dienās 7:00 - 19:00

PII „Annele” īsteno 2 pirmsskolas izglītības iestādes programmas bērniem vecumā no 1,5  līdz 6 (7) gadiem latviešu valodā:

· Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) ,

 · Speciālās pirmsskolas izglītības programmas ( kods 01015811; kods 01015611).

 

Izglītības attīstības pamatprincipi PII "Annele":

Izglītības ieguves iespējas pozitīvā, labvēlīgā mācību vidē jebkuram bērnam no 1,5 -6 (7) gadiem.

Vide, kurā katrs bērns var veidoties par aktīvu, patstāvīgu, radošu un atvērtu sabiedrības locekli, kas ciena un prot sadarboties ar citiem, rūpējas  un saudzē dabu, iepazīst un ciena savu novadu un Latviju. Katra bērna spējām un pilnvērtīgai viņa potenciāla attīstībai piemērots mācību veids un metodes.

Bērnu, viņu vecāku un pirmsskolas darbinieku sadarbība kopīgu mērķu sasniegšanai, stabila pamata veidošanai mūžizglītībai un bērna dzīvei mūsdienu pasaulē.

2019./2020.m.g. pirmsskolas izglītības iestādē  „Annele”  ir 11 grupas, kurās  mācās, rotaļājas, sporto un  draudzējas 222 mazie Ropažu novada iedzīvotāji. 

Par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā pirmsskolā un tās apkārtnē, PII „Annele” piešķirts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un jau sesto gadu pie PII „Annele” ēkas plīvo Zaļais Ekoskolu karogs. Ekoskola piedalās starptautiskā pilotprojektā “Ēdam atbildīgi!”

Lai Jūsu bērns kļūtu par audzēkni  PII «Annele», ir jārūpējas savlaicīgi, uzrakstot iesniegumu par  bērna uzņemšanu rindā. Nepieciešamie dokumenti: bērna dzimšanas apliecības oriģināls uzrādīšanai  un kopija iesniegšanai, mātes/tēva personas identifikāciju apliecinošs dokumenta oriģināls uzrādīšanai, aizbildņiem - apliecības kopija, uzrādot oriģinālu vai lēmuma par aizbildnības nodibināšanu un aizbildņa iecelšanu kopija, uzrādot oriģinālu.

Grupu komplektēšana notiek ik gadu no 15. maija līdz 31. augustam, un, ja atbrīvojas vietas grupā - visu m/g.

Ēdināšanas pakalpojumus PII „Annele” sniedz SIA „ANDELITA”.

 

Pirmsskolas  bērnu reģistrācija pirmsskolas izglītības programmas apguvei notiek vienotā pašvaldības izglītības iestāžu bērnu pirmsskolas pieteikumu reģistrā:

*elektroniski  https://www.epakalpojumi.lv/Category.aspx?cat=BDRNOVADI  

56.972075,24.631661

Attēli

Dokumenti

.pdf
17.09.2019
Datora versija