Pirmsskolas izglītības iestāde «Annele» Ropažos

Pirmsskolas izglītības iestāde «Annele» Ropažos

Kontakti

+371 67918446

Vadītāja Anda Kalniņa

e-pasti: anda.kalnina@ropazi.lv

             pii_annele@ropazi.lv

Pieņemšanas laiks saskaņojams, zvanot pa tālr. 26112402

 

Vietn. saimniecības jaut.  Iveta Gundare

e-pasts: iveta.gundare@ropazi.lv

Pieņemšanas laiks saskaņojams, zvanot pa tālr. 26483028

 

Vietn. izglītības jaut. Gunita Kalniņa

e-pasts: gunita.kalnina@ropazi.lv

Pieņemšanas laiks saskaņojams, zvanot pa tālr. 26525589

 

Lietvede Kristīne Liepiņa

e-pasts pii_annele@ropazi.lv

Pieņemšanas laiks saskaņojams, zvanot pa tālr.28313366

Darba laiks

 Darba dienās 7:00 - 19:00

Ropažu PII „Annele” īsteno 2 pirmsskolas izglītības programmas bērniem vecumā no 1,5  līdz 6 (7) gadiem latviešu valodā:

· Vispārējās pirmsskolas izglītības programma (kods 01011111) ,

 · Speciālā pirmsskolas izglītības programma ( kods 01015811; kods 01015611).

 

Izglītības attīstības pamatprincipi PII "Annele":

Izglītības ieguves iespējas pozitīvā, labvēlīgā mācību vidē jebkuram bērnam no 1,5 -6 (7) gadiem.

Vide, kurā katrs bērns var veidoties par aktīvu, patstāvīgu, radošu un atvērtu sabiedrības locekli, kas ciena un prot sadarboties ar citiem, rūpējas  un saudzē dabu, iepazīst un ciena savu novadu un Latviju. Katra bērna spējām un pilnvērtīgai viņa potenciāla attīstībai piemērots mācību veids un metodes.

Bērnu, viņu vecāku un pirmsskolas darbinieku sadarbība kopīgu mērķu sasniegšanai, stabila pamata veidošanai mūžizglītībai un bērna dzīvei mūsdienu pasaulē.

2021./2022.m.g. pirmsskolas izglītības iestādē  „Annele”  ir 11 grupas, kurās  mācās, rotaļājas, sporto un  draudzējas 215 mazie Ropažu novada iedzīvotāji. 

Par sasniegumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā pirmsskolā un tās apkārtnē, PII „Annele” piešķirts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un kopš 2013. gada pie PII „Annele” ēkas plīvo Zaļais Ekoskolu karogs.

 

                                

 

 

56.972075,24.631661
Datora versija