Ropažu novada izglītības darbinieku konference

01.09.2016
Ropažu novada izglītības darbinieku konference
25.augustā Pirmskolas izglītības iestādē “Annele” otro gadu norisinājās izglītības darbinieku konference, kurā lekciju vadīja Gundars Kuklis, tika apbalvoti pedagogi un uz sadarbību vērsts darbs struktūvienību, iestāžu prezentācijās. Konferenci vadīja priekšsēdētā vietnieks Antons Cibuļskis. Priekšsēdētājs Zigurds Blaus atklāšanas runā novēlēja visām struktūrvienībām un iestādēm veiksmīgu sadarbību ar izglītības iestādēm. Šogad par pasākuma vietu tika izvēlēta PII Annele, lai iepazītos ar iestād

Konferenci iesāka ģimenes un Izglītības pārvaldes skolu ārsts Gundars Kuklis “Pedagoģijas veselīgie šķērsgriezumi”. G.Kuklis daudz stāstīja par savu pieredzi darbā ar skolēniem un jauniešiem, minēja neskaitāmus dzīves piemērus, gan no vadītajām lekcijām skolās, gan ģimenes dzīvē ar saviem bērniem. Ārsts prata visiem klausītājiem noturēt uzmanību divu stundu garumā, gan ar vētīgiem piemēriem un mācībām, gan ar patiesiem atgadījumiem no savas dzīves. Minot piemērus, zālē sēdoši māja ar galvu un smējas, kas liecināja, ka patiesība! Domāju, ka klātesošie guva lielisku mācību ne tikai darbā ar bērniem un jauniešiem, bet arī viedojot savstarpējās attiecības. Par pamatvērtībām, sievietes un vīrieša lomām, pašsaprotamām, bet ikdienā aizmirstām lietām, ka mazāk kustoties mazāk gribās kustēties.

Pašvaldības policija, Sociālais dienests, Kultūras un izglītības centrs, Sporta centrs, Novada bibliotēka, Attīstības daļa (par administrācijas darbu) prezentēja savu darbības virzienu un esošās, iespējamās sadarbības ar izglītības iestādēm un skolēniem.

Šogad tika piešķirtas 8 izglītības pedagogu balvas par “Par rītdienas pedagoģisko darbu šodien”:

 PII Annele

PII “Annele” nominācijai izvirza skolotājas, kuras droši varam nosaukt par 21.gadsimta skolotājām. Viņas nodrošina kvalitatīvu pedagoģisko procesu savās grupās un  ir atvērtas jaunām iespējām un izaicinājumiem.

Inese Biteniece,  būdama radoša un atraktīva, ikdienu rosina savus audzēkņus jautāt, prognozēt, diskutēt par dažādiem bērnus interesējošiem jautājumiem, nav aizliegtu tēmu. Grupā valda sadarbības gaisotne, un bērni bieži darbojas mazās grupās . Veicot kopīgus uzdevumus mācās  vienoties un sadarboties. Ikdienas aktivitātēs tiek celta bērnu pašapziņa un veidota prasme pieņemt atšķirīgo. “Buciņi” ir draudzīgi .Inese ir Džimbas drošības skolas aģents un jautrā , atraktīvā veidā māca ne tikei savas grupas  bērniem justies droši šinī pasaulē.

Sarmīte Apīne, nodrošina efektīvu mācību un audzināšanas procesu savos audzēkņos attīstot tādas 21. gadsimta prasmes, kā prasmi komunicēt, kritiski domāt un aktīvi rīkoties. Māca prezentēt paveikto saudzēt un kopt dabu , cienīt apkārtējos cilvēkus un mūsu Latviju. Kopā ar bērniem piedalās projektos “Cūkmena detektīvi” , “Ēdam atbildīgi” u.c. Projektos prasmīgi iesaista ģimenes. Varam droši teikt, ka “Kriksīšos” katram audzēknim ir iespēja kļūt par krietnu cilvēku, tikumisku, rīcībspējīgu un atbildīgu personību sabiedrībā. Pati Sarmīte ir cilvēks , kas izteikti lojāls savai darba vietai, novadam un valstij, kurā dzīvo un gribas ticēt, ka tādi būs arī viņas audzēkņi.

Vizma Mužika PII vadītājas vietniece izglītības jomā

Ropažu vidusskola

Ugi Urtāns — par intereses radīšanu vēstures izzināšanā un iedzīvināšanā. Par inovatīvām mācību metodēm Latvijas vēstures mācīšanā - ekspedīciju un  pārgājienu pa novada kultūrvēsturiskajām vietām organizēšana, skolēnu pētnieciskās darbības iniciēšana. Par skolēnu aktīvu iesaistīšanu un labiem rezultātiem valsts mēroga vēstures projektos ’Barikādes” (komandai 1.vieta), ”Rīgas sargi’ u.c. Par skolas jauniešu iesaisti vēstures rekonstrukcijas kluba  ’Rodenpois’  aktivitātēs.

Silviju Kantāne — par prasmi iesaistīt skolēnus, darba kolēģus, vecākus un novada sabiedrību veiksmīgā Eko skolu programmas realizācijā Ropažos. Par Latvijas EKO skolu 2016.gada Ziemas foruma veiksmīgu organizāciju. Par pilotprojekta “ Ēdam atbildīgi” koordinēšanu un prasmi iedrosināt pedagogus aktīvi izmantot EKO tēmas mācību priiekēmetu un audzināšanas darba programmu istenosanā.

Pēteris Salenieks Ropažu vidusskolas direktors

Ropažu Mūzikas un mākslas skola

Mākslas nodaļas vadītāja Gunta Darbvare – par ieguldīto darbu audzēkņu sagatavošanā Valsts konkursam mākslā ( 4 - I vietas)

Saksofona spēles pedagogs Rūdolfs Missa – par inovatīvām metodēm darbā ar audzēkņiem, kā arī par radošu un veiksmīgu darbu ar saksofonu kvartetu.

Daiga Jankovska Ropažu Mūzikas un mākslas direktore

Zaķumuižas pamatskola

Pirmsskolas posmā apbalvojums piešķirts logopēdei Līgai Savickai. Lai arī Līgai vēl ir neliela pedagoģiska pieredze, tomēr viņas ieguldītais darbs logopēdisko problēmu risināšanā ir ļoti nozīmīgs. Līga ir sava darba profesionāle un ļoti liels atbalsts pirmsskolas un sākumskolas pedagogiem- precīza, radoša un ieinteresēta bērnu attīstībā. Labprāt atbalsta pirmsskolas kolēģus projektu īstenošanā- aizvadītajā mācību gadā darbojusies eTwinning projektā un kopā ar pirmsskolas sporta skolotāju Laini radījušas spēli bērnu attīstībai Logoports.

Pamatskolas posmā apbalvojums piešķirts sākumskolas skolotājai Jolantai Nazarovai. Skolotāja Jolanta savā darbā ikdienā par prioritāti vienmēr izvirza bērnu vajadzības un sasniegumus atbilstoši katra bērna spējām. Skolotāja ir prasīga, tomēr ļoti pacietīga un nosvērta, palīdzēs katram bērnam tieši tik daudz, cik nepieciešams, lai raisītu ticību saviem spēkiem. Aizvadītajos divos mācību gados Jolanta Nazarova ir uzbūvējusi spēcīgus pamatus veiksmīgai speciālās izglītības īstenošanai sākumskolas posmā.

Inta Ozola Zaķumuižas pamatskolas direktore

Lielisks pasākuma noslēgums, ko sarūpēja PII Annele bija improvizācijas teātris “Spiediens”. Artūrs un Kaspars Breidaki noslēdza konferenci ar smieklu asarām, sirsnīgiem smiekliem, improvizētiem pārpratumiem. Mazajos skečos klātesošie ar prieku piedalījās izaicinājumam iprovizēt kopā ar “Spiediens”. Visi bija pārsmējušies “līki” un kā klātesošie saka, šī bija rēcīgā daļa.

Informāciju sagatavoja

Ropažu novada pašvaldības SA daļa

Datora versija