PII “Annele” vienojas ar Ropažu vidusskolu par turpmāku sadarbību

23.01.2019
PII “Annele” vienojas ar Ropažu vidusskolu par turpmāku sadarbību
Šogad PII “Annele” beigs audzēkņi, kuri jau divus gadus rotaļājas, mācās un attīstās grupās, kas ir projekta NR.8.3.1.1./16/1/002 “Kompetenču pieeja mācību saturā” aprobācijas grupas.

Tas nozīmē, ka mācību un audzināšanas process šinīs grupās tiek virzīts, balstoties uz jauno pirmsskolas mērķi: zinātkāri un dzīvespriecīgi bērni, kuri dzīvo veselīgi un aktīvi, mācās, darbojoties ieinteresēti, ar aizrautību un prieku, līdzdarbojas, radoši izpaužas, gūst pirmo pieredzi par sevi, citiem, apkārtējo pasauli un to savstarpējo mijiedarbību. Lai gan arī līdz šim esam sapratušas, ka tikai priecīgs bērns var darboties mērķtiecīgi un ieinteresēti, tomēr, uzsākot dalību projektā  un iedziļinoties tā būtībā, mainās arī mūsu pieeja mācību un audzināšanas  procesam.  Vairāk domājam par mācīšanos iedziļinoties, par pašvadītu mācīšanos, par sasniedzamo rezultātu formulēšanu un atgriezenisko saiti, par kritērijiem, kas nosaka darba kvalitāti gan bērniem, gan pašiem skolotājiem.

Plānojot mācību procesu, kas pirmsskolā ir visas dienas garumā, blakus sasniedzamajiem rezultātiem pamatjomās, tikpat svarīgi ir izvirzīt  sasniedzamos rezultātus caurviju prasmēs - kritiskā domāšana un problēmrisināšana, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība, pašvadīta mācīšanās, digitālā pratība, jaunrade un uzņēmējspēja, sociāli emocionālā mācīšanās. Un tieši par caurviju prasmju attīstīšanu pirmsskolā un to nozīmi pamatizglītību uzsākot, 11. janvārī PII ”Annele” zālē tikās mūsu skolotājas, Ropažu vidusskolas sākumklašu skolotājas un abu iestāžu vadība. Noklausījāmies projekta ekspertes, psiholoģes Aigas Jankevicas lekciju par caurviju prasmju būtību un to attīstīšanas metodēm un paņēmieniem. Šī interaktīvā lekcija, kuras laikā varējām jautāt un diskutēt, ir pirmā, bet noteikti ne pēdējā mūsu tikšanās ar skolas skolotājiem sarunai par jaunās pieejas realizāciju skolā un pirmsskolā. Vienojāmies par turpmāko sadarbību, proti, nākošo pirmo klašu skolotāju dalību mācību procesā sagatavošanas grupās, tādejādi iepazīstot gan bērnus, gan mūsu skolotāju pieeju mācību procesa organizācijā. Novērotais varētu būt  atbalsts skolotājam, uzsākot Annelēnu apmācību 1. klasē.

Paldies skolotājām par atsaucību dalībai un direktora vietniecei mācību darbā – par izpratni turpmākās sadarbības organizēšanā! Paldies Renātei Gremzei par atbalstu pasākuma organizēšanā!

 

Vizma Mužika,

Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Annele”

vadītājas vietniece izglītības jomā

Datora versija