Dome lemj par Ropažu vidusskolas un Zaķumuižas pamatskolas apvienošanu

28.02.2019
Dome lemj par Ropažu vidusskolas un Zaķumuižas pamatskolas apvienošanu
Ropažu novada dome 27. februāra domes sēdē pieņēma lēmumu “Par Ropažu vidusskolas un Zaķumuižas pamatskolas reorganizāciju, apvienojot un izveidojot vispārējās vidējās izglītības iestādi “Ropažu novada vidusskola”.

Ropažu novada dome, pamatojoties uz Ropažu novada izglītības iestāžu tīkla pilnveides darba grupas, kas tika izveidota ar Ropažu novada domes sēdes lēmumu un kurā tika iekļauti domes deputāti,  pašvaldības pārstāvji, kā arī abu skolu vadība un vecāku pārstāvji, veiktās esošās situācijas padziļinātas un rūpīgas izpētes, pieejamo resursu izvērtēšanas un vairāku mēnešu ilgām diskusijām, 27. februāra domes sēdē pieņēma lēmumu “Par Ropažu vidusskolas un  Zaķumuižas pamatskolas  reorganizāciju, apvienojot un izveidojot vispārējās vidējās izglītības iestādi “Ropažu novada vidusskola”.

 

Kāpēc nepieciešama izglītības iestāžu reorganizācija un apvienošana?

 

Apvienojot Zaķumuižas pamatskolu un Ropažu vidusskolu, tiks izveidota viena vienota vispārējās izglītības iestāde Ropažu novadā – Ropažu novada vidusskola, lai paaugstinātu izglītības kvalitāti novadā, nodrošinātu modernizētas mācību vides pieejamību, paplašinātu piedāvāto izglītības programmu izvēli, nodrošinātu atbalsta personāla pieejamību, veicinātu pedagogu pedagoģiskās meistarības izaugsmi, savstarpēji apgūstot abu skolu labo pieredzi un tradīcijas, racionāli un efektīvi izmantotu finanšu līdzekļus, nodrošinot skolēnu transporta pārvadājumu efektivitāti, kā arī mazinātu nevajadzīgu konkurenci par skolēnu piesaistīšanu konkrētai skolai novadā.

 

Pēdējo gadu laikā Ropažu novadā būtiski pieaudzis audzēkņu skaits gan pirmsskolas izglītības iestādēs, gan pamatskolas posmā. Būtiski pieaudzis audzēkņu skaits Zaķumuižas pamatskolā, kas šobrīd liedz Zaķumuižas pamatskolai iespēju augt un attīstīties fiziskās mācību vides telpu trūkuma dēļ. Zaķumuižas pamatskolas fiziskās mācību vides piepildījums ir pārsniedzis maksimāli pieļaujamo bērnu skaitu attiecībā pret izglītības iestādes fizisko platību - nav iespējams uzņemt jaunus audzēkņus pirmsskolā, kā arī skola nespēs izpildīt 2020. gadā noteiktās skolēnu minimālās nepieciešamās fiziskās telpas platības normas.

 

Savukārt Ropažu vidusskolā ir veikti apjomīgi ieguldījumi infrastruktūrā - rekonstruēta vidusskola, paplašinot un modernizējot mācību telpas ar jaunākajiem mācību līdzekļiem, izveidojot skolu par vienu no mūsdienīgākajām skolām Latvijā.

 

Ropažu novada dome, izvērtējot iespējamos Zaķumuižas pamatskolas paplašināšanas risinājumus, secinājusi, ka pamatskolas paplašināšanai pilnā apjomā nepieciešami 4.5  līdz 7 milj. EUR, ko ar pašreizējo Ropažu novada budžeta ieņēmumu apjomu pašvaldībai nav iespējams realizēt, tādēļ, lai risinātu jautājumu par telpu trūkumu un kvalitatīvas izglītības turpmāku nodrošināšanu,  pieņemts lēmums par skolu apvienošanu.

 

 

Skolu apvienošanas ieguvumi

 

·         Resursu efektīva izmantošana ļaus novada bērniem saņemt kvalitatīvāku izglītības pakalpojumu.

·         Abu izglītības iestāžu labās prakses piemēru pārņemšana un iedzīvināšana vienotā izglītības iestādē – Vērtību programma, Ekoskolu programma, Skola2030 iestrādnes u.c.

·         Skolēniem iespēja mācīties modernā mācību vidē, saņemot kvalitatīvi citu izglītības pakalpojumu.

·         Iespēja efektīvi izmantot pedagoģisko potenciālu, risināt pedagogu trūkuma problēmu, pedagogiem specializēties noteiktā izglītības posmā.

·         Izglītības programmu dažādošanas iespēja - valodu, matemātikas un tehnikas novirziens.

·         Iespēja piedāvāt kvalitatīvāku speciālās programmas īstenošanu novada bērniem.

·         Racionāla un efektīva finanšu līdzekļu izmantošana.

·         Skolēnu transporta pārvadājumu efektivitātes nodrošināšana.

 

Ropažu novada pašvaldība apzinās, ka izglītības iestāžu apvienošanas procesā tā sastapsies ar izaicinājumiem, kas saistīti ar vēl neskaidro novadu administratīvi teritoriālās reformas plānošanu un realizēšanu, sabiedrisko domu un iedzīvotāju neapmierinātību, pieraduma un ērtību pārmaiņām, transporta sistēmas pārkārtošanu un sakārtošanu, spēcīgas skolas vadības komandas izveidi, pedagogu piesaisti, emocionālu skolu identitātes zaudējumu, skolēnu aizplūšanu uz citu novadu izglītības iestādēm, kā arī joprojām neatrisināto pirmsskolas izglītības vietu trūkumu novadā.

 

Kā notiks reorganizācija un apvienošana?

 

Ropažu novada domes lēmums par reorganizācijas uzsākšanu tiek saskaņots ar Izglītības un zinātnes ministriju. Reorganizācija tiek pabeigta līdz 2019. gada 31. augustam.  Ar 2019. gada 1. septembri novadā tiek izveidota viena vispārējās izglītības iestāde - Ropažu novada vidusskola, nosakot skolas izglītības programmu īstenošanas vietas:

·         Ropažos: Rīgas iela 5

·         Zaķumuižā: Skolas iela 3, Parka iela 6

·         Silakrogā: Priedes iela 1-1.

Skolai tiek veidota jauna identitāte, logo, himna un vīzija ar vienotām vērtībām un skaidru attīstības plānu, saglabājot un stiprinot abu izglītības iestāžu labāko praksi.

 

Izveidotā Ropažu  novada  vidusskola ir Ropažu vidusskolas un Zaķumuižas pamatskolas tiesību, lietvedības un arhīva, saistību, t.sk., darba tiesisko attiecību, mantas, finanšu līdzekļu, funkciju, t. sk., izglītības programmu, un izglītības programmās uzņemto izglītojamo pārņēmēja.

 

Kā apvienošana ietekmēs Ropažu vidusskolas un Zaķumuižas pamatskolas skolēnu ikdienu?

 

Ropažu vidusskolas un Zaķumuižas pamatskolas skolēnu ikdiena būtiski nemainīsies. Skolēni turpinās apgūt izglītības programmu savās, ierastajās mācību telpās Ropažu vidusskolā un Zaķumuižas pamatskolā. Izvērtējot iespējas un nepieciešamību, Ropažu novada vidusskola Zaķumuižas skolēniem varēs piedāvāt atsevišķu mācību priekšmetu kvalitatīvāku apguvi vidusskolas moderni aprīkotajos mācību kabinetos, ar iespēju izmantot modernās tehnoloģijas – atsevišķu, konkrētu mācību priekšmetu kvalitatīvākai apguvei, iespējams, tiks nodrošināta skolēnu loģistika no Zaķumuižas uz Ropažiem un atpakaļ.

 

Kas notiek ar skolu pedagogiem un kas būs Ropažu novada vidusskolas direktors?

 

Pedagogi turpinās darbu izglītības iestādēs. Ar pedagogiem tiks slēgtas vienošanās par darba tiesisko attiecību saistību pāreju uz jauno izglītības iestādi. Ropažu novada dome izsludinājusi atklātu konkursu uz apvienotās Ropažu novada vidusskolas direktora amata vakanci. Konkursā tiek piedāvāta iespēja piedalīties visiem tiem kandidātiem, kas jau bija pieteikušies uz iepriekš izsludināto Ropažu vidusskolas direktora vakanci, kā arī tiek gaidīti jauni pieteikumi amata vakancei. Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 15. marts.

 

Ilgtermiņa lēmums

 

Izglītība Ropažu novadā nemainīgi bijusi un ir viena no svarīgākajām prioritātēm. Pieņemot lēmumus, Ropažu novada domei jāskatās tālredzīgi un ilgtermiņā, uzņemoties atbildību gan par racionālu finanšu līdzekļu izlietojumu, gan par novada attīstību kopumā, tādēļ lēmums par skolu apvienošanu ar mērķi pilnveidot un stiprināt izglītības sistēmu novadā un ir pareizs solis kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības nodrošināšanā novada iedzīvotājiem.

Ropažu novada vidusskolai tiek nodrošināta iespēja pilnveidoties, attīstīties un kļūt par konkurētspējīgu izglītības iestādi Pierīgā ar vairāk kā 500 skolēniem, piesaistot audzēkņus arī no kaimiņu novadiem.

 

 

 

 

Datora versija