Attālinātā mācību procesa norise Ropažu novada izglītības iestādēs

23.03.2020
Attālinātā mācību procesa norise Ropažu novada izglītības iestādēs
Ņemot vērā Pasaules veselības organizācijas 2020. gada 11. marta paziņojumu par Covid-19 pandēmiju, Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar nolūku samazināt Covid-19 izplatīšanos, arī Ropažu novadā izglītības iestādes, sākot no 2020. gada 23. marta, organizē mācību procesa norisi attālināti.

Attālinātais mācību process Ropažu novada vidusskolā

No š.g. 23.marta līdz 14.aprīlim Ropažu novada vidusskola organizē attālinātu mācību procesu atbilstoši Ministru kabineta un IZM norādījumiem. Skolēnu pavasara brīvlaikā skolotāji, savstarpēji sadarbojoties, ir izveidojuši mācību satura plānojumu nedēļai katrai klasei. Nedēļas plānus skolēni un vecāki saņēma jau 20.martā e-klases pastā.

Ropažu novada vidusskola, domājot par iespējamo tehnoloģiju pārslodzi, apzināti ir pieņēmusi lēmumu veidot nedēļas plānu skolēniem, jo:

1.      tas ļauj būt neatkarīgam no e-klases, jo jau šobrīd ir tehniskas problēmas, kas nav atkarīgas no skolas, un tās nemazināsies, jo e-klasi izmanto visā Latvijā, taču, lejuplādējot visas nedēļas plānu, to var izmantot jebkurā laikā un vietā;

2.      ja ģimenē ir viens dators un vairāki skolēni, nedēļas plāns būtiski atvieglo skolēnu darbu.

Lai skolēns spētu aktīvi iesaistīties procesā un labi vadīt savu mācīšanās procesu kā skolā, tā ārpus tās, viņam jāspēj pašam sevi motivēt, jāmāk plānot savas darbības, jāprot novērtēt savs progress, lai nākamajā reizē rīkotos efektīvāk. Ja skolēns spēj motivēt sevi mācīties, vadīt savas emocijas, plānot, analizēt un novērtēt savus mācīšanās rezultātus, viņam ir labas pašvadītas mācīšanās prasmes. Lai pašvadības prasmes pilnveidotu, jau šobrīd skolēniem ir iespēja ar piedāvāto nedēļas plānu strādāt dažādi, jo tas sniedz lielāku brīvību elastīgi plānot mācību dienu:

1.      katru dienu var mācīties tikai noteiktus mācību priekšmetus,

2.      var strādāt, sākot ar vieglākajiem uzdevumiem un pārejot uz grūtākiem,

3.      var sākt ar mācīties mācību priekšmetiem, kas patīk vislabāk un padodas visvieglāk;

4.      var sākt ar radošajiem darbiem; 

5.    iepazīstoties ar nedēļas plānu, var saprast, kurus uzdevumus skolēns var izpildīt bez palīdzības, un sākt pildīt tos, vēlāk pildīt tos uzdevumus, kur nepieciešams skolotāju un vecāku atbalsts.

Skola ir sagatavojusi skolēniem īsu ceļvedi veiksmīgam mācību dienas plānošanas procesam. Ģimenēm, kurās ir nepietiekams tehnoloģiju nodrošinājums, ir pieejami skolas datori ar interneta pieslēgumu, planšetes.

Kā galvenais saziņas rīks starp skolu un skolēniem, vecākiem ir e-klase, tādēļ būtiski gan skolēniem, gan vecākiem iepazīties ar skolas aktuālo informāciju katru dienu. Vairāki skolotāji kopā ar skolēniem ir izveidojuši Whatsapp grupas labākai komunikācijai, tiek plānotas arī tiešsaistes nodarbības.

Mācību satura apguvei par pamatu tiek izmantoti mācību materiāli no www.uzdevumiem.lv, www.soma.lv, www.maconis.lv.

Skola plāno jau nedēļas beigās organizēt vecāku un skolēnu anketēšanu, lai izvērtētu pirmās attālinātās mācīšanās nedēļas norisi un iespējamās grūtības.

Savukārt Ropažu novada vidusskola pirmsskolā šajā periodā organizē bērnu pieskatīšanu trīs jaukta vecuma dežūrgrupās. Arī šajā pirmsskolā  joprojām ir spēkā noteikums par iestādes apmeklēšanu, tikai aizpildot vecāku vai aizbildņu rakstisku apliecinājumu. Pagājušajā nedēļā iestādi apmeklēja vidēji 12-18 izglītojamie, tomēr šajā nedēļā izglītojamo skaits dežūrgrupās ir būtiski samazinājies. Pirmsskolas darbinieki strādā gan attālināti, gan uz vietas iestādē, gan apgūstot tālākizglītības kursus attālināti, gan gatavojot didaktiskos materiālus dažāda vecuma bērniem. Pirmsskolas vecuma bērnu vecāki šajā nedēļā e-klasē saņems ieteikumus bērnu izglītošanās procesa nodrošināšanai mājās.

 

Ropažu novada pirmsskolas izglītības iestāde “Annele”

Ropažu novada PII "Annele" valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā turpina darbu, ir atvērtas divas jaukta vecuma dežūrgrupas. Joprojām ir spēkā noteikums par iestādes apmeklēšanu, tikai aizpildot vecāku vai aizbildņu rakstisku apliecinājumu. Pagājušajā nedēļā iestādi apmeklēja vidēji 11-15 izglītojamie, taču pateicoties vecāku izpratnei un atbildīgai rīcībai šonedēļ izglītojamo skaits ir krietni samazinājies. 23.03.2020. iestādi apmeklējuši 4 bērni.

Katru dienu iestādē tiek veikta pastiprināta dezinfekcija. Darbinieki strādā pēc sastādīta grafika vai attālināti, izstrādājot metodiskos materiālus grupas nodarbībām un izglītojoties.

Tiek nodrošināta arī 5/6 gadnieku obligātā mācību satura apguve attālināti.

Grupu skolotājas izveido aktivitāšu plānu katrai nedēļai, izmantojot dažādas komunikācijas iespējas saziņai un atgriezeniskās saites iegūšanai:

·         WhatsApp

·         ELIIS skolvadības sistēmu

Skolotājas dalās ar mācību resursu elektroniskajām saitēm, kuros vecāki var atrast ieteikumus, kā organizēt attālināto mācīšanos mājās (idejas rotaļām, rokdarbiem un citām attīstošajām aktivitātēm).

Par pamatu attālinātajai mācību satura apguvei tiek izmantoti www.soma.lv digitālie mācību materiāli: video, elektroniskās mācību grāmatas un drukājamās darba lapas.

Skolotājas sagatavo darba lapas mācību nedēļai, kuras var saņemt pie PII "Annele" administratores vai elektroniski, lai izdrukātu mājās.

Dažu grupu skolotājas ir izstrādājušas integrētu Ekoskolas pētījuma aktivitāti mēnesim.

Vecāku iedvesmošanai un emocionālajam atbalstam veidojam publikācijas PII "Annele" Facebook lapā ar ģimeņu pieredzes stāstiem.

Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu ģimenes aicinām galvenokārt rūpēties par savu mazuļu veselību un labsajūtu, paliekot ar viņiem mājās. Aktivitātes ar šķērēm, papīru, līmi, plastilīnu, krāsām, smiltīm un lāpstiņām lai aizpilda bērna lielāko dienas daļu. Svaigs gaiss, veselīgs uzturs, pilnvērtīgs miegs un vecāku mīlestība palīdzēs bērnam mierīgāk izdzīvot šo trauksmaino laiku.

Attālinātais mācību process Ropažu Mūzikas un mākslas skolā “Rodenpois”
 

Skola ir informējusi audzēkņus un viņu vecākus par ārkārtas situāciju un attālināto mācību norisi telefoniski, e-pastā, izmantojot platformu E-klase.lv, kā arī sociālās sazināšanās rīku WhatsApp.

Lai uzturētu regulāru komunikāciju ar audzēkņiem un viņu vecākiem, informētu par mācību uzdevumiem un gūtu atgriezenisko saiti, RMMS “Rodenpois” izmanto visus iespējamos saziņas rīkus – saziņu telefoniski, epastiski, E-klasē, WhatsApp, Skype, Facebook. Skolotāji ir safilmējuši video materiālus plānotās mācību vielas apguvei.

Katrs pedagogs ir apzinājis savus izglītojamos un viņu vecākus par tehnoloģijas iespējām, tā veidojot individuālo komunikācijas plānu. Instrumentu spēles pedagogu komunikācija ar izglītojamajiem notiks ar e-klases, e-pasta, tālruņa WhatsApp un Skype starpniecību, atbilstoši stundu sarakstam, no plkst. 14.00 līdz 19.30.

Mūzikas teorētisko mācību priekšmetu skolotāja komunikāciju ar izglītojamajiem un viņu vecākiem organizēs E-klasē un WhatsApp grupā, atbilstoši esošajam stundu sarakstam, integrējot solfedžo programmā mūzikas literatūru, lai e-vidē apgūstamā viela būtu kompaktāka.
Profesionālās ievirzes izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla” uzdevumi tiks ievietoti mācību priekšmeta skolotāja E-klases vēstulē un WhatsApp grupā. Uzdevumi ir pielāgoti attālinātai apmācībai. Datorgrafikā ir noskaidrots, ka Adobe programmas mājās ir tikai dažiem izglītojamajiem, bet viedtālruņi ir visiem, līdz ar to uzdevumi būs saistīti ar foto un video. Pārējos mācību priekšmetos ir veikta saziņa ar izglītojamajiem un vecākiem par mācību materiālu saņemšanu. Lai nepārslogotu izglītojamos, tiks veidota starppriekšmetu saikne, piemēram, paveicamajā darbā iekļaujot gan zīmēšanas, gan gleznošanas uzdevumus. Izglītojamajiem, septiņu dienu laikā, jāiesniedz paveiktie uzdevumi, lai veidotos atgriezeniskā saikne.
 
Atbildīgie par saziņas procesa nodrošināšanu ar izglītojamajiem un viņu vecākiem ir direktora vietnieki mācību darbā:


Mūzikas izglītības programmās – Inese Paura, 29438996, inese.paura@inbox.lv


Izglītības programmā „Vizuāli plastiskā māksla”- Agnese Spridzāne, 26352966, agnesespridzane@gmail.com  

 

 

 

Datora versija