Dokumenti

Izglītības programmas „Vizuāli plastiskā māksla” iekšējie noteikumi par izglītojamo kompetences vērtēšanas kritērijiem un kārtību, par pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu
.pdf
17.03.2021
Darba kārtība 2020./2021. mācību gadam
.docx
10.03.2021
Kārtība par vadītāja un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo
.pdf
10.03.2021
Skolas padomes reglaments
.pdf
10.03.2021
Rīcības algometrs, ja bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes
.pdf
10.03.2021
Metodiskās padomes reglaments
.pdf
10.03.2021
Korupcijas un interešu konflikta novēršanas kārtība
.pdf
10.03.2021
Karjeras izglītības programma
.pdf
10.03.2021
Izglītojamo datu aizsardzības kārtība
.pdf
10.03.2021
Izglītojamo drošības noteikumi
.pdf
10.03.2021
Iekšējie kārtības noteikumi
.pdf
10.03.2021
Datu aizsardzības plāns
.pdf
10.03.2021
Audzināšanas plāns 2020./2021. mācību gadam
.pdf
10.03.2021
Ropažu Mūzikas un mākslas skolas "Rodenpois" pašnovērtējuma ziņojums. 2020. gads
.pdf
22.02.2021
Ropažu Mūzikas un mākslas skolas "Rodenpois" izglītojamo mācībui sasniegumu vērtēšanas kārtība
.pdf
22.02.2021
Kārtība par Ropažu Mūzikas un mākslas skolas "Rodenpois" izglītojamo pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu no audzēkņu skaita
.pdf
22.02.2021
Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība
.pdf
22.02.2021
E-klases (elektroniskā žurnāla) lietošanas kārtība Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois"
.pdf
22.02.2021
Iesniegumu izskatīšanas kārtība
.pdf
22.02.2021
Kārtība, kādā Ropažu Mūzikas un mākslas skolā "Rodenpois" uzturas nepiederošas personas
.pdf
22.02.2021
Savstarpējās sadarbības līgums
.pdf
22.02.2021
Audzēkņu uzņemšanas noteikumi
.pdf
22.02.2021
Ropažu Mūzikas un mākslas skolas "Rodenpois" nolikums
.pdf
09.02.2021
Datora versija