2017. gads

Iesnieguma datums Objekts, adrese / Ciems Sēdes datums / protokola Nr. Rezultāts Iesnieguma tips Stājas spēkā
20.04.2017 Par dzīvojamās mājas (jaunbūve) būvniecības ieceri "Lilēni", Ropažu novads, kad.Nr.8084 009 0419 Būvniecības ieceres iesniegums
20.04.2017 Saimniecības ēkas (jaunbūve) būvniecība "Tupenīši", Ropažu novads, kad.Nr.8084 009 0212 Būvniecības ieceres iesniegums
13.04.2017 Gāzes vada pārbūve zemes īpašumā Bundulīši, Muceniekos, kadastra Nr. 8084 006 0093 (3 eks.) Apliecinājuma karte
11.04.2017 Par pagaidu būves novietošanu īpašumā Riņķu iela 10, Bajāri, kadastra Nr. 8084 018 0773 Paskaidrojuma raksts
10.04.2017 Dīķa būvniecība īpašumā Budēļi, kadastra Nr. 8084 008 047 Paskaidrojuma raksts
10.04.2017 Rūpnieciski izgatavotas dzīvojamās mājas, saimniecībasēkas un pagraba būvniecība īpašumā Ziedu iela 16, Ropaži, kadastra Nr. 8084 009 0556 Būvniecības ieceres iesniegums
06.04.2017 Ražotnes ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Čapas, Zaķumuiža, Ropažu nov. Paskaidrojuma raksts
04.04.2017 Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Bērzu iela 3 dz. 11, Ropaži, Ropažu nov. Apliecinājuma karte
03.04.2017 Dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un pagraba būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Pandulēni, Ropažu novadā 06.04.2017.būvvaldes lēmums, protokols Nr.10-3.1/12 &4, 21.04.2017.būvvaldes lēmums protokols Nr.10-3.1/13 &5 Izsniegt būvatļauju. Akceptēta būvniecības iecere. Būvniecības ieceres iesniegums
03.04.2017 Elektroapgādes jauns pieslēgums nekustamajā īpašumā Pandulēni, Ropažu nov. Paskaidrojuma raksts
30.03.2017 Sadzīves notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas iekārtas BIO-130 būvniecības iecere Mucenieku ciematā Ropažu novadā Būvniecības ieceres iesniegums
28.03.2017 20/0,4kV elektrolīniju un T-4718 pārvietošana īpāusmā "Bajāri", Bajāri, Ropažu novads Paskaidrojuma raksts
27.03.2017 Dzīvojamā māja (jaunbūve), saimniecības ēka (jaunbūve) "Kārļi", Nāgelmuiža, Ropažu novads 06.04.2017. Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
21.03.2017 Par bibliotēkas ēkas "Modriņi", Ropaži (8084 009 0442 001) atjaunošanu (telpu atjaunošana bez pārbūves) Apliecinājuma karte
21.03.2017 Dzīvojamās mājas "Āriņi", Ropažu novads vienkāršota atjaunošana 27.03.2017. Protokols Nr.10-3.1/11 &1 Akceptēta būvniecības iecere Apliecinājuma karte
13.03.2017 Dzīvojamās mājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Ziedu iela 6, Ropaži 15.03.2017. Nr.10-3.1/10 &2 Akceptēt būvniecības ieceri un izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 23.03.2017
07.03.2017 Individuālās dzīvojamās mājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Riņķu iela 10, Bajāri 15.03.2017. Nr.10-3.1/10 &1 Akceptēt būvniecības ieceri un izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 23.03.2017
06.03.2017 Ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Izskatīts 14.03.2017, 15.03.2017., prot.10-3.1/10 &5 Izsniegts labojumiem. Akceptēta būvniecības iecere
06.03.2017 Ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Cīrulītes, Vilasmuiža Izskatīts 14.03.2017 Izsniegts labojumiem Paskaidrojuma raksts
03.03.2017 Ropažu pašvaldības administratīvās ēkas 1. stāva vienkāršotā atjaunošana 03.03.2017.protokols Nr.10-3.1/8 &3 Akceptēta būvniecības iecere Apliecinājuma karte
02.03.2017 Par saimniecības ēkas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Vanagu iela 1, Gaidas, Ropažu nov. (Būvatļaujas pārreģistrācija un pagarināšana, projekta izmaiņas) 03.03.2017.lēmums (protokols Nr.8 &1) Grozīti būvatļaujas nosacījumi, izsniegta būvatļauja ar grozījumiem Būvniecības ieceres iesniegums
02.03.2017 Noliktavas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Sila Priedes, Ropažu nov. 15.03.2017. izskatīts. 27.03.2017., Protokols Nr.10-3.1/11 &3 Izsniegts labojumiem. Akceptēt ieceri. Izsniegt būvatļauju. Būvniecības ieceres iesniegums 27.03.2017
02.03.2017 Par dzīvojamās mājas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Vanagu iela 1, Gaidas, Ropažu nov. (Būvatļaujas pārreģistrācija un pagarināšana, projekta izmaiņas) Būvniecības ieceres iesniegums
02.03.2017 Par saimniecības ēkas būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Vanagu iela 1, Gaidas, Ropažu nov. (Būvatļaujas pārreģistrācija un pagarināšana, projekta izmaiņas) Būvniecības ieceres iesniegums
02.03.2017 Par pirts un dīķa būvniecības ieceri nekustamajā īpašumā Vanagu iela 1, Gaidas, Ropažu nov. (Būvatļaujas pārreģistrācija un pagarināšana, projekta izmaiņas) Būvniecības ieceres iesniegums
28.02.2017 Saimniecības ēkas (kūts) vienkāršotā atjaunošana ar lietošanas veida maiņu uz saimniecības ēku (pirti) nekustamajā īpašumā Lāsītes, Kākciems Apliecinājuma karte
27.02.2017 Ēkas pārbūves un jaunbūves Nometņu centrs būvniecības iecere nekustamajā īpašumā ''Norkalni'', Ropažu novads 15.03.2017. izskatīts Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
24.02.2017 Sociālās rehabilitācijas centra 1., 2. korpuss, garāža ar palīgtelpām, saimniecības ēka, āra virtuve, atkritumu novietne un pievedceļi (I kārta), Sociālās rehabilitācijas centra 3. korpuss, šķūnis ar pagrabu un katlu māja (II kārta) nekustamajā īpašumā Lielastītes, Kangari, Ropažu novads 02.02.2017. Nr.10-3.1/4, 1.& Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 21.02.2017
20.02.2017 Dzīvojamās mājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Jaunvīri, Ropažu novadā 21.02.2017. Nr.10-3.1/6, 7.& Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 27.02.2017
19.02.2017 Meža autoceļa Pakšmalu ceļš būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Augšciema mežs 30.01.2017. Nr.10-3.1/3, 6.& Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 21.02.2017
17.02.2017 Vasaras/mazdārziņa ārējā elektroapgāde nekustamajā īpašumā Mežaloki 9, Zaķumuiža, Ropažu nov. 21.02.2017. Nr. 10-3.1/6. &.3. Akceptēt Paskaidrojuma raksts
15.02.2017 Dzīvokļa vienkāršotā atjaunošana Zaļā iela 8 dz.6, Ropaži 21.02.2017. Nr.10-3.1/6, &.6 Akceptēt Apliecinājuma karte
13.02.2017 Dīķa ar virsmas laukumu 0.48 ha būvniecība un susinātājgrāvja 90m garumā atjaunošana nekustamajā īpašumā Miķeļi 03.03.2017.Nr.10-3.1/8 &6 Noraidīta iecere Paskaidrojuma raksts
13.02.2017 Noliktavas būvniecība nekustamajā īpašumā „Lielkalni”, Ropažu novads 03.03.2017. prot.Nr.10-3.1/8, 5.&. Atteikums izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
13.02.2017 Dzīvojamās mājas pārbūve, saimniecības ēkas jaunbūves būvniecība nekustamajā īpašumā Lāsītes, Kākciems, Ropažu novads 21.02.2017. Nr.10-3.1/6, 5.& Akceptēt. Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 28.02.2017
09.02.2017 Saimniecības ēkas būvniecības iecere (izmaiņu būvprojekts) nekustamajā īpašumā Kaiju iela 8, Gaidas 06.04.2017.būvvaldes lēmums (protokols Nr.10-3.1/12 &3) Atteikums izdot būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums
08.02.2017 Saimniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtas BIO-130 izbūve Mucenieku ciematā 03.03.2017. Protokols Nr.10-3.1./8 &7 Ieceres izskatīšana atlikta līdz iesniegs papildus dokumentus Būvniecības ieceres iesniegums
06.02.2017 Pirts jaunbūves izmaiņu projekts nekustamajā īpašumā Upmalas, Ropažu novads Būvniecības ieceres iesniegums
03.02.2017 Dzīvojamās mājas būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Ceļtekas, Kākciems 09.02.2017. Nr.10-3.1/5, 3.& Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 16.02.2017
03.02.2017 Dīķis ar virsmas laukumu līdz 0.1ha nekustamajā īpašumā Cīrulītes, Ropažu novads 09.02.2017. Nr.10-3.1/5, 2.& Akceptēt Paskaidrojuma raksts
30.01.2017 Dzīvojamā māja un saimniecības ēka nekustamajā īpašumā Silarāji 23.02.2017. Izskatīts Izsniegts labojumiem Būvniecības ieceres iesniegums
26.01.2017 Dzīvojamās mājas vienkāršota atjaunošana nekustamajā īpašumā Veccelmi, Ropažu novads 09.02.2017. Nr.10-3.1/5, 5.& Akceptēt Apliecinājuma karte
26.01.2017 Ārējās elektroapgādes būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Ozoliņi, Ropažu novads 21.02.2017. Nr. 10-3.1/6. &.2. Akceptēt Paskaidrojuma raksts
24.01.2017 Saimniecības ēkas-pirts būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Mežavēji, Ropažu novads 31.01.2017. Nr. 10-3.1/3, 1.& Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 20.02.2017
20.01.2017 Žoga būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Silaringi 30.01.2017. Nr.10-3.1/3, 4.& Akceptēta būvniecības iecere Paskaidrojuma raksts
20.01.2017 Dzīvokļa vienkāršota atjaunošana nekustamajā īpašumā Tumšupe 5, dzīv.2, Tumšupes ciemā 30.01.2017. Nr.10-3.1/3, 3.& Akceptēt Apliecinājuma karte
19.01.2017 Meža autoceļa Pakšmalu ceļš būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Augšciema mežs Būvniecības ieceres iesniegums
17.01.2017 Dīķa ar virsmas laukumu (līdz 0.1ha) būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Cīrulītes Paskaidrojuma raksts
05.01.2017 Skatu torņa būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Kangaru mežs Būvniecības ieceres iesniegums
05.01.2017 Tūrisma, dabas izziņas un veselības maršruta būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Kangaru mežs Paskaidrojuma raksts
05.01.2017 Savrupmājas un pirts būvniecības iecere nekustamajā īpašumā Riņķu iela 8, Bajāri 21.02.2017. Nr.10-3.1/6, 4.& Izsniegt būvatļauju Būvniecības ieceres iesniegums 02.03.2017
Datora versija